Zero Motorcycles
Select Country

VOORWAARDEN VAN ZERO MOTORCYCLES

Over Zero Motorcycles

Welkom op de website van Zero Motorcycles, www.zeromotorcycles.com (de "Website").  De Website is eigendom van en/of wordt beheerd door Zero Motorcycles, Inc., en de door haar aangewezen agenten of dienstverleners ("Zero Motorcycles").  Zero Motorcycles is een onderneming in California, met kantoren te 380 El Pueblo Road, Scotts Valley, CA 95066, USA.

Aanvaarding van de voorwaarden

Uw gebruik van de Website en de aankoop van producten ("Producten") wordt beheerst door deze voorwaarden (de "Voorwaarden") en door het Privacybeleid. Door Producten van deze Website te bezoeken en/of te kopen, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan deze Voorwaarden en alle kennisgevingen die daarin zijn vervat of waarnaar daarin wordt verwezen, dus lees ze zorgvuldig en druk ze af en bewaar papieren en/of elektronische kopieën voor uw administratie.  In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang. Door de Website verder te bezoeken en te gebruiken, wordt u geacht deze Voorwaarden te hebben begrepen en ermee akkoord te gaan.  Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt en er niet mee akkoord gaat, gelieve dan de Website niet te betreden of er geen gebruik van te maken.

Wijzigingen

Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde bij te werken, te herzien, aan te vullen, te wijzigen of aan te passen. Elke update, revisie, aanvulling, wijziging of aanpassing zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen ervan op de Website. Indien u niet akkoord gaat met een bijgewerkte, herziene, aangevulde, gewijzigde of aangepaste versie van deze Voorwaarden, dient u de Website niet meer te gebruiken voor enig doel nadat een dergelijke versie op de Website is geplaatst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2009.
Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft over de Website of de Producten, dan kunt u contact opnemen met Zero Motorcycles op 380 El Pueblo Road, Scotts Valley, California 95066, USA en sales@zeromotorcycles.com of op + 00 1 (888)786-9376.

Privacy Rechten

Lees het Privacybeleid van Zero Motorcycles, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan de Website en het gebruik door Zero Motorcycles van persoonlijke informatie die u via de Website verstrekt.  U stemt ermee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd door Zero Motorcycles of haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners.

Ongevraagde Ideeën

Zero Motorcycles verwelkomt feedback, vragen en opmerkingen over haar Producten, diensten en deze Website. Als algemeen beleid aanvaardt of overweegt Zero Motorcycles geen creatieve materialen of ideeën voor Producten of diensten via deze Website anders dan die waar wij specifiek om vragen.  Indien u mededelingen en andere materialen (met inbegrip van, zonder beperking, ongevraagde ideeën, foto's, tekeningen, suggesties of materialen) per e-mail of anderszins naar deze Website stuurt, zijn en blijven deze mededelingen en andere materialen het enige en exclusieve eigendom van Zero Motorcycles en kunnen door Zero Motorcycles voor welk doel dan ook worden gebruikt, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan u.  Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op dergelijke mededelingen en andere materialen niet automatisch aan Zero Motorcycles toekomen, draagt u hierbij aan Zero Motorcycles met volledige eigendomsgarantie, alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten over op dergelijke mededelingen en andere materialen die u naar Zero Motorcycles stuurt, voor de volledige periode daarvan, inclusief eventuele verlengingen en vernieuwingen.

Kinderen onder de 13

Zero Motorcycles verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.  Indien Zero Motorcycles verneemt dat het persoonlijke informatie van een kind onder de leeftijd van 13 jaar heeft verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zal Zero Motorcycles die informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit haar database verwijderen.

Uw Account

Als u een geregistreerde accounthouder op de Website wordt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. Zero Motorcycles zal uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en inhoud te verwijderen of te bewerken naar eigen goeddunken van Zero Motorcycles.

Kennisgeving van eigendom

Deze Website en alle inhoud op deze Website, inclusief alle namen, logo's, grafieken, illustraties, foto's en tekst, auteursrechten, afbeeldingen, video's, dienstmerken en handelsmerken ("Informatie") zijn het exclusieve eigendom van Zero Motorcycles of haar licentiegevers. Het is u toegestaan Informatie te downloaden, af te drukken, tijdelijk op te slaan, op te vragen en weer te geven op een computerscherm, en afzonderlijke pagina's van de Website op papier af te drukken (maar niet te fotokopiëren) en deze pagina's in elektronische vorm op schijf op te slaan, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie. Anderszins mag u niets doen met dergelijke Informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden, distribueren, commercieel exploiteren, overdragen, of wijzigen of anderszins gebruiken van enig deel van de Informatie of Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zero Motorcycles. U stemt er verder mee in om (tenzij toegestaan door de wet) geen reverse engineering uit te voeren, te hacken, te spammen, te blokkeren, te verstoren of anderszins de Website te wijzigen of aan te passen of op enigerlei wijze de werking van de Website te beschadigen, uit te schakelen of te belemmeren of te proberen onbevoegde toegang tot de Website te verkrijgen.  Als u dat doet, kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Zero Motorcycles zal, naar eigen goeddunken, alle passende juridische stappen ondernemen en verhaal halen voor dergelijke schendingen.

Uw gebruik van de Website

U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanmoedigen, verkrijgen of uitvoeren van een criminele of anderszins onwettige activiteit. U stemt ermee in de Informatie en/of de Website niet op enigerlei wijze denigrerend te behandelen of te gebruiken op een wijze die Zero Motorcycles in diskrediet zou brengen, of waardoor Zero Motorcycles aansprakelijk zou worden jegens een derde partij. U bent zelf verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van uw gegevens en voor de apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
U verbindt zich ertoe alle beperkingen op uw gebruik van de Website, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, na te leven.

Producten bestellen

U kunt te allen tijde een bestelling plaatsen voor een Product of Producten op de Website (onder voorbehoud van geplande of ongeplande periodieke downtime).  Uw bestelling is een aanbod aan Zero Motorcycles om een Product te kopen.  Uw ontvangst van een elektronische of andere vorm van orderbevestiging van Zero Motorcycles betekent niet dat Zero Motorcycles uw order aanvaardt, noch vormt het een bevestiging van het aanbod van Zero Motorcycles om te verkopen. Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling tot aan de verzending van het Product uw bestelling te aanvaarden of te weigeren om welke reden dan ook. Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor om te allen tijde na ontvangst van uw bestelling, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, minder dan de door u bestelde hoeveelheid van een Product te leveren. Zero Motorcycles kan bijkomende verificaties of informatie vragen alvorens een bestelling te aanvaarden.

Betalingen en betwiste betalingen

Zero Motorcycles aanvaardt geen cheques, wissels, of postwissels voor bestellingen die via de Website worden ingediend.  Zero Motorcycles accepteert bekende creditcards en andere betaalmethoden zoals vermeld op Zero Motorcycles' Website. Bij het plaatsen van een bestelling voor Producten kan Zero Motorcycles om een eerste aanbetaling vragen, waarbij het eindsaldo bij verzending verschuldigd is.  Uw eerste aanbetaling wordt volledig terugbetaald tot één week voor verzending als u uw bestelling annuleert. Zero Motorcycles zal u bellen of e-mailen om betalingsinformatie te ontvangen alvorens te verzenden.  U zult alle kosten dragen die verbonden zijn aan een betwiste creditcardbetaling die resulteert in een actie van Zero Motorcycles merchant account provider, ook bekend als "chargebacks".

Prijzen en verzending

Prijzen die op de Website worden aangeboden, zijn uitgedrukt in Britse ponden sterling of euro's.  Dergelijke prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten, versnelde service, of verkoopbelastingen (of BTW), indien van toepassing, die bij uw totale factuurprijs zullen worden opgeteld.  U bent verantwoordelijk voor alle verzend- en afleveringskosten en voor alle kosten en belastingen, zoals omzetbelasting (of BTW), die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop van producten van Zero Motorcycles. 

Typografische fouten

Indien de inhoud van de Website onjuiste informatie bevat, of een Product tegen een onjuiste prijs wordt aangeboden, als gevolg van typografische fouten of een fout in de prijsinformatie, heeft Zero Motorcycles het recht om bestellingen van Producten die tegen de onjuiste prijs worden aangeboden, te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en de betaling al dan niet is verricht.  Indien de betaling voor de aankoop reeds werd uitgevoerd en uw bestelling wordt geannuleerd, zal Zero Motorcycles onmiddellijk een krediet of terugbetaling ten bedrage van de onjuiste prijs uitgeven. Als alternatief geeft Zero Motorcycles u de mogelijkheid uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs.

Status bestelling

Zodra u een bestelling plaatst, stuurt Zero Motorcycles u binnen twee werkdagen een gepersonaliseerde e-mail en geeft u een orderbevestigingsnummer.  Wanneer uw bestelling is verzonden, stuurt Zero Motorcycles u een e-mail ter bevestiging van de verzending met het trackingnummer van de vervoerder, indien beschikbaar.  Uw aanbod om een Product te kopen wordt door Zero Motorcycles aanvaard wanneer u een e-mail ter bevestiging van de verzending ontvangt.  Door een bestelling bij Zero Motorcycles te plaatsen, stemt u in met het ontvangen van emails van Zero Motorcycles betreffende uw bestelling.  U kunt altijd contact opnemen met Zero Motorcycles op 380 El Pueblo Road, Scotts Valley, California 95066, USA of sales@zeromotorcycles.com of op + 00 1 (888)786-9376, als u vragen heeft over uw bestelling bij Zero Motorcycles.

Levering

Leveringsdata zijn bij benadering en zijn afhankelijk van (1) ontvangst van al uw informatie die nodig is om de bestelling te verwerken, (2) uw naleving van alle betalingsvoorwaarden, en (3) uw naleving van alle voorwaarden, verplichtingen, convenanten of voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

Annuleringsperiode

Tenzij u het Product in een van onze showrooms hebt bekeken, kunt u het contract annuleren en elk via de Website gekocht Product te allen tijde retourneren tot zeven werkdagen vanaf de dag na de dag waarop u het Product hebt ontvangen en zullen wij de aankoopprijs voor het Product terugbetalen, verminderd met eventuele kosten die Zero Motorcycles in verband met de retournering van het Product heeft gemaakt.  U kunt geen producten retourneren die volgens uw specificatie zijn gemaakt of voor u zijn gepersonaliseerd.

Werking, registratie en vergunning

U bent verantwoordelijk voor de registratie en het gebruik van de Producten (met inbegrip van het verkrijgen van een rijbewijs) in overeenstemming met alle wetten en voorschriften die op de Producten van toepassing zijn.  Zero Motorcycles verklaart niet dat haar Producten legaal zijn voor gebruik in een land waar u deze Producten koopt en/of gebruikt.

Uw verantwoordelijkheid

U mag geen Producten kopen of gebruiken waarvoor u niet de wettelijke leeftijd hebt om dergelijke Producten te gebruiken.  U mag geen enkel Product kopen namens een andere persoon die niet de wettelijke leeftijd heeft om een dergelijk Product te gebruiken.
U dient alle Producten te inspecteren alvorens ze te gebruiken en u neemt de volledige verantwoordelijkheid op u om ervoor te zorgen dat het Product in goede staat verkeert en veilig kan worden gebruikt. U begrijpt verder dat u verantwoordelijk bent voor schade aan het Product.  Met betrekking tot Producten voor elektrische motorfietsen begrijpt u de aard van het rijden op een elektrische motorfiets en aanverwante activiteiten en erkent u dat u gekwalificeerd bent om dergelijke Producten te bedienen en dat u in goede lichamelijke conditie verkeert om aan dergelijke activiteiten deel te nemen. U stemt ermee in alle risico's op u te nemen wanneer u anderen toestaat dergelijke Producten te bedienen.  Indien u niet vertrouwd bent met de aard van het rijden op een elektrische motorfiets, dient u een professionele opleiding te volgen alvorens een elektrische motorfiets te besturen.
Indien een door u aangekocht Product vereist dat u een rijbewijs of een ander rijbewijs hebt om dat Product te mogen gebruiken, dient u een dergelijk rijbewijs te verkrijgen alvorens dat Product te gebruiken.  U bent er verantwoordelijk voor dat u in het bezit bent van een geldige, actuele versie van een dergelijk rijbewijs.

Inherente risico's

WAARSCHUWING: Het rijden op een elektrische motorfiets, zowel op de weg als off-road, brengt de risico's en gevaren van ernstig lichamelijk letsel met zich mee, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, invaliditeit, verlamming, in stukken uiteenvallen en overlijden. Deze inherente risico's en gevaren kunnen worden veroorzaakt door het eigen handelen of nalaten van de rijder, het handelen of nalaten van anderen, het al dan niet deelnemen aan de activiteit, de toestand waarin de activiteit plaatsvindt, of de nalatigheid van anderen. Er kunnen bijkomende risico's zijn, met inbegrip van sociale en economische verliezen, u bekend of onbekend, die niet gemakkelijk te voorzien zijn, en u aanvaardt en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor al deze risico's, verliezen, kosten en schade die het gevolg zijn van uw deelname aan het berijden van een elektrische motorfiets.

Weergave

Zero Motorcycles heeft alles in het werk gesteld om de op deze Website afgebeelde artikelen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  Houdt u er echter rekening mee dat de kleuren die Zero Motorcycles gebruikt, alsmede de weergave- en kleurmogelijkheden van uw specifieke computermonitor, van grote invloed zijn op de kleuren die daadwerkelijk op het scherm te zien zijn.  De Website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beperkingen van de weergave van kleuren of details door uw monitor. 

Garantie

Tenzij voor een specifiek Product op de Website een andere garantie wordt vermeld of door Zero Motorcycles of de fabrikant van Zero Motorcycles op de Producten wordt aangebracht, of schriftelijk wordt vermeld in onderhouds- of bedieningsinstructies met betrekking tot de Producten, garandeert Zero Motorcycles dat alle Producten die door Zero Motorcycles aan u worden verkocht, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. DEZE GARANTIE VERVALT TWAALF (12) MAANDEN NA DE DATUM WAAROP DEZE PRODUCTEN (MET UITZONDERING VAN GEREPAREERDE OF VERVANGENDE PRODUCTEN DIE OVEREENKOMSTIG DEZE GARANTIE ZIJN GELEVERD) DOOR ZERO MOTORCYCLES AAN U, DE EERSTE KOPER, ZIJN VERZONDEN.  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF PRODUCTEN, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, DIE VERDER GAAN DAN DE BOVENSTAANDE BESCHRIJVING. BOVENDIEN ERKENT U DAT DE ALGEMENE LITERATUUR EN PRODUCTINFORMATIE VAN ZERO MOTORCYCLES GEEN GARANTIES VOOR PRESTATIES OF KWALITEIT INHOUDT EN DAT U, ALVORENS EEN VERKOOPOVEREENKOMST AAN TE GAAN, DE BESCHREVEN PRODUCTEN OF MONSTERS OF MODELLEN VAN ELK ZO VOLLEDIG MOGELIJK HEBT ONDERZOCHT OF HEBT GEWEIGERD TE ONDERZOEKEN EN DAT ER GEEN IMPLICIETE GARANTIE IS MET BETREKKING TOT ENIGE TOESTAND OF DEFECT DIE EEN ONDERZOEK AAN HET LICHT ZOU MOETEN BRENGEN.
Zero Motorcycles zal, naar eigen goeddunken, elk Product dat gebreken vertoont onder de voorwaarden van de voorgaande garantie kosteloos repareren, vervangen of bijwerken, of de aankoopprijs terugbetalen, op voorwaarde dat u (1) Zero Motorcycles onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijk gebrek, en (2) aan Zero Motorcycles een bevredigend bewijs daarvan levert, en (3) aantoont dat het Product op de juiste wijze werd opgeslagen, gemonteerd, geïnstalleerd, onderhouden, onderhouden, en gebruikt binnen de grenzen van de nominale capaciteit en het normale gebruik, en in overeenstemming met de huidige gebruiks- en onderhoudsinstructies die door Zero Motorcycles zijn verstrekt, en (4) bewijzen dat het Product op geen enkele wijze is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zero Motorcycles, en (5) indien Zero Motorcycles daarom verzoekt, het gebrekkige Product aan Zero Motorcycles terugzenden en alle kosten betalen die in verband met deze terugzending worden gemaakt.
DE VOORGAANDE VERPLICHTING TOT REPARATIE, VERVANGING, ACTUALISERING OF TERUGBETALING VAN DE VOOR DE PRODUCTEN BETAALDE AANKOOPPRIJS IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER, ZIJN KLANTEN EN GEBRUIKERS VAN DE PRODUCTEN VOOR DE SCHENDING VAN DE VOORGAANDE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST ZERO MOTORCYCLES HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE, WETTELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE UITDRUKKELIJKE, WETTELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP GEREPAREERDE OF VERVANGEN PRODUCTEN DIE KRACHTENS DE VOORGAANDE GARANTIE WORDEN GELEVERD.     

Schadeloosstelling

Door de Website te bezoeken en/of Producten te bestellen, stemt u ermee in Zero Motorcycles en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en volledig te vrijwaren van alle claims, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, de materialen die deze bevat, websites die aan deze Website zijn gekoppeld en/of Producten die via deze Website zijn gekocht.  U stemt er verder mee in Zero Motorcycles, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten en medewerkers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw nalatigheid, schending van deze Voorwaarden, of schending van enige wet of de rechten van een derde partij, of als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of Producten die via deze Website worden verkocht.

Bevoegdheid

De Producten en Informatie zijn beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje en zijn elders mogelijk niet beschikbaar.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u woonachtig bent.
Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of uit deze Voorwaarden zullen worden beslecht door een rechtbank in het land waar u verblijft, zonder verwijzing naar conflictenrecht of keuze van rechtsregels.

Regerende taal

Elke vertaling van deze Algemene Voorwaarden wordt gedaan voor lokale vereisten en in het geval van een geschil tussen de Engelse en eventuele niet-Engelse versies, zal de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Deze Website wordt ter beschikking gesteld aan gebruikers "ZOALS DEZE IS" zonder enige garantie van welke aard dan ook. Zero Motorcycles geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid (behalve zoals uiteengezet in het Privacybeleid of de volledigheid van de Informatie en andere inhoud (tekst en/of afbeeldingen) van deze Website. ZERO MOTORCYCLES GARANDEERT OF BEWEERT NIET DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE HEM BESCHIKBAAR MAAKT FOUTLOOS IS OF DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN DEFECTEN ZAL ZIJN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, COMPUTERVIRUSSEN, WORMEN, BUGS, TIJDBOMMEN, OF ANDERE GELIJKAARDIGE PROBLEMEN EN/OF DEFECTEN.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ONDER VOORBEHOUD VAN PARAGRAAF 25.4, IS ZERO MOTORCYCLES NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING, VOORBEELDIGE SCHADE, WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN KANSEN, REPUTATIEVERLIES EN/OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT OF UW ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEBSITE, OF UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE. BOVENDIEN IS ZERO MOTORCYCLES NIET VERPLICHT DE WEBSITE OF DE INFORMATIE BIJ TE WERKEN, EN ZERO MOTORCYCLES KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET NIET BIJWERKEN VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE. VERDER IS ZERO MOTORCYCLES NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN ANDERE WEBSITES DIE U VIA LINKS OP DEZE WEBSITE KUNT BEZOEKEN. DEZE LINKS EN ANDERE BRONNEN WAARNAAR OP DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN, WORDEN LOUTER ALS EEN DIENST AAN DE GEBRUIKERS AANGEBODEN, EN OPNAME OP DE WEBSITE HOUDT GEEN GOEDKEURING DOOR OF VERWANTSCHAP MET ZERO MOTORCYCLES IN. U ERKENT DAT ZERO MOTORCYCLES GEEN PARTIJ ZAL ZIJN BIJ ENIGE TRANSACTIE OF CONTRACT MET EEN DERDE DIE U MOGELIJK AANGAAT EN ZERO MOTORCYCLES ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U MET BETREKKING TOT ENIG VERLIES OF SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES.
De totale aansprakelijkheid van Zero Motorcycles (met inbegrip van haar onderaannemers) voor verlies, schade of vorderingen, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid en aansprakelijkheid zonder schuld), of anderszins, voortvloeiend uit, verband houdend met of voortvloeiend uit een aanbod tot verkoop of de uitvoering of schending van een contract op basis van een aanbod tot verkoop, of het gebruik van een Product op basis van een aanbod tot verkoop, zal in geen geval hoger zijn dan de prijs die kan worden toegerekend aan het Product dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering, het verlies of de schade. Onder voorbehoud van paragraaf 25.4 is Zero Motorcycles in geen geval, hetzij als gevolg van contractbreuk, garantie, vermeende nalatigheid, of aansprakelijkheid zonder schuld en ongeacht of Zero Motorcycles vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade, winst- of inkomstenderving, zakelijk verlies, of verlies van gebruik van de hierin beschreven apparatuur of aanverwante apparatuur, kapitaalkosten, kosten van vervangende apparatuur, onderdelen, of arbeidskosten.
Waar vereist door de wet, zal niets in deze Algemene Voorwaarden Zero Motorcycle's aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Zero Motorcycle's nalatigheid.
In geen geval is Zero Motorcycles aansprakelijk voor niet-levering of vertraging in de levering van de hierin beschreven Producten of voor verzuim of vertraging in de nakoming van andere hierin opgenomen verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit overmacht, onvoorziene omstandigheden, handelingen (met inbegrip van vertragingen of het uitblijven van handelingen) van enige overheidsinstantie (de jure of de facto), oorlog (verklaard of niet verklaard), rellen, revolutie, prioriteiten, branden, overstromingen, weersomstandigheden, stakingen, arbeidsgeschillen, sabotage, epidemieën, fabriekssluitingen of -wijzigingen, embargo's, vertragingen of tekorten in het vervoer, vertraging of onvermogen om arbeidskrachten, productiefaciliteiten of materialen te verkrijgen of aan te schaffen, onvermogen wegens oorzaken buiten de redelijke controle van Zero Motorcycles om tijdig instructies of informatie van u te verkrijgen of oorzaken van welke andere aard ook buiten de controle van Zero Motorcycles. De voorgaande bepaling is van toepassing, ook al kunnen dergelijke oorzaken zich voordoen nadat de nakoming van de verplichtingen van Zero Motorcycles door andere oorzaken is vertraagd.

Voorbehoud van rechten

Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, alle maatregelen te nemen die de wet toestaat, met inbegrip van het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Website met onmiddellijke ingang.
U stemt ermee in dat Zero Motorcycles elk van zijn rechten mag overdragen en/of elk van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden mag overdragen, uitbesteden of delegeren. Deze Algemene Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en worden door u aangegaan ten behoeve van uzelf en niet ten behoeve van enige derde partij.

Gehele overeenkomst en interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Zero Motorcycles met betrekking tot uw gebruik van de Website. Er zijn geen andere verklaringen, garanties, voorwaarden, overeenkomsten of voorwaarden, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot uw gebruik van de Website, behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, en u stemt ermee in dat u niet hebt vertrouwd op enige andere verklaringen, garanties, voorwaarden, overeenkomsten of voorwaarden.  De sectiekopjes die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en hebben geen wettelijke betekenis.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar wordt geacht om welke reden dan ook door een rechtbank of ander tribunaal met competente jurisdictie, dan zal een dergelijke bepaling worden gescheiden en verwijderd uit deze Algemene Voorwaarden zonder verdere actie door de partijen voor zover nodig is om een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken wanneer toegepast op dergelijke feiten of omstandigheden, met het doel om zo dicht mogelijk bij wettelijk mogelijk hetzelfde effect te bereiken.